Almindelige vilkår

Almindelige vilkår for rekvirerede opgaver

Generelt​

Vilkårene er gældende mellem CemeCon Scandinavia A/S og en kunde (rekvirenten) for alle opgaver udført af CemeCon Scandinavia. Modstående eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre de skriftligt er accepteret af CemeCon Scandinavia.

1. Opgaveindhold

 • Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser angives i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt.
 • Tidsplaner, prisoverslag mv. er angivet som et skøn, medmindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt CemeCon Scandinavia forudser væsentlige pris­mæssige eller tidsmæssige overskridelser af aftalen eller væsentlige hindringer for opgavens udførelse orienteres rekvirenten, hvorefter denne er berettiget til at ændre eller standse arbejdet, jf. pkt. 5.1.
 • CemeCon Scandinavia er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uafhængigt af, om de af rekvirenten forventede resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne, at CemeCon Scandinavias vederlag er betinget af, at konkrete, specificerede resultater opnås.
 • CemeCon Scandinavia er berettiget til at lade opgaver udføre ved tredjemand.​​

​​

2. Diskretionspligt

 • CemeCon Scandinavia udviser sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger og af indgåede aftaler. Ønsker rekvirenten egentlig hemmeligholdelse, fx af knowhow hos rekvirenten, som CemeCon Scandinavia bliver gjort bekendt med under en opgaves løsning, skal der indgås særlig, skriftlig aftale herom.

​​​

3. Rettigheder vedrørende opgavens resultater

 • Knowhow og andre immaterielle rettigheder, som CemeCon Scandinavia udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løs­ning tilhører CemeCon Scandinavia, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvi­renten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang.​

​​

4. Honorar og betalingsbetingelser

 • Rekvirerede opgaver udføres typisk som fastprisopgaver i overensstemmelse med afgivet tilbud.
 • Ved overskridelse af betalingstiden for CemeCon Scandinavias tilgodehavender beregnes rente med 1½ % pr. påbegyndt måned.​

​​

5. Ændrings- og afbestillingsret

 • Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, jf. pkt. 1.2, skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere CemeCon Scandinavia de udgifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som CemeCon Scandinavia uanset afbestillingen eller udskydel­sen allerede har påtaget sig at afholde, såsom udgifter til tredjemand.
 • Ændring af en opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med CemeCon Scandinavias skriftlige samtykke.

​​

6. Ansvarsregulering

 • CemeCon Scandinavia er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, som følger af punkterne 6.2-6.11. I intet til­fælde er CemeCon Scandinavia ansvarlig for tabsforvoldende forhold eller begiven­heder, som ikke skyldes CemeCon Scandinavias fejl eller forsømmelser.
 • Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, jf. afsnit 5, er CemeCon Scandinavia uden ethvert ansvar for eventuelle mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde.
 • CemeCon Scandinavia er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af CemeCon Scandinavias rådgivninger eller ydelser, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den stillede opgave eller det beskrevne formål.
 • CemeCon Scandinavia er kun ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten, såfremt CemeCon Scandinavia særskilt har påtaget sig skriftlig indeståelse for opgavens færdiggørelse til et bestemt tids­punkt.
 • CemeCon Scandinavia er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand, medmindre tredjemand er antaget af CemeCon Scandinavia uden at være bragt i forslag af eller er godkendt af rekvirenten.
 • Er en eller flere andre udover CemeCon Scandinavia ansvarlige over for rekviren­ten, hæfter CemeCon Scandinavia kun for så stor en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af CemeCon Scandinavia.
 • Har CemeCon Scandinavia påtaget sig på rekvirentens vegne at føre tilsyn med, at ydelser, fra tredjemand til rekvirenten er kontraktmæssige, er CemeCon Scandinavia kun ansvarlig for det tab, rekvirenten måtte lide ved, at CemeCon Scandinavia ikke rettidigt har påtalt, at en ydelse ikke er kontraktmæssig. CemeCon Scandinavias ansvar er således subsidiært i forhold til det ansvar, der af rekvi­renten kan gøres gældende mod den pågældende tredjemand, og CemeCon Scandinavias ansvar er i øvrigt undergivet de øvrige begrænsninger i dette afsnit 6.
 • Har CemeCon Scandinavia modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er CemeCon Scandinavia alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Endvidere er CemeCon Scandinavias ansvar i et sådant tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at CemeCon Scandinavia har udvist grov uagt­somhed, og CemeCon Scandinavias ansvar kan i intet tilfælde overstige materiale­værdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring på CemeCon Scandinavia kun ske indtil 6 måneder efter opgavens afslutning.
 • CemeCon Scandinavia kan maksimalt gøres ansvarlig for rekvirentens direkte tab. CemeCon Scandinavia er således ikke ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab. I intet tilfælde kan CemeCon Scandinavias samlede ansvar for person-, tings- og formueskade overskride 1.000.000 kr. pr. skade.
 • Hvis CemeCon Scandinavia af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person-, tings- og formueskade, som er forvoldt af CemeCon Scandinavias arbejde, herunder for produktansvar, er rekvirenten forpligtet til at skadesløsholde CemeCon Scandinavia for ethvert ansvar, som ligger udover, hvad rekvirenten måtte kunne gøre gældende mod CemeCon Scandinavia efter reglerne i dette afsnit 6. CemeCon Scandinavia kan kræve, at rekvirenten overtager førelsen af en sådan sag på CemeCon Scandinavias vegne.
 • CemeCon Scandinavia kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort        gældende inden 5 år efter CemeCon Scandinavias levering af den ydelse, på hvilken ansvar begrundes. CemeCon Scandinavias ansvar er i øvrigt betinget af, af rekvirenten reklamerer skriftligt straks, når rekvirenten er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatnings­ansvar for CemeCon Scandinavia. Uanset nævnte 5 års frist er CemeCon Scandinavia uden ansvar for skader, som det med den viden og teknik, som forelå på tidspunktet for opgavens udførelse, ikke var muligt at forudse.​

7. Tvister

 • Enhver tvist mellem CemeCon Scandinavia og rekvirenten afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.​

November 2004

Få et tilbud eller tal direkte med en ekspert

Benyt vores bestillingsseddel, hvor du kan uddybe din opgave. Se eventuelt vores information vedrørende din bestilling her.

Klik her, hvis du ønsker at tale med en af vores dygtige medarbejdere.

CemeCon Scandinavia A/S

Navervej 28, ​DK-8382 Hinnerup
​Klik for rutevejledning

CVR-NR: 32293395

Kontakt

Telefon: +45 70 22 11 61

​E-mail: info@cemecon.dk

Foreløbige lukkedage 2023:

6/4-10/4

1/5

5/5

18/5-19/5

29/5

5/6

23/12-29/12

Opdateres løbende

Tilmeld dig vores danske nyhedsbrev​

Læs vores seneste nyhedsbrev her​