Almindelige vilkår

Almindelige vilkår for rekvirerede opgaver

Generelt

Vilkårene er gældende mellem CemeCon Scandinavia A/S og en kunde (rekvirenten) for alle opgaver udført af CemeCon Scandinavia. Modstående eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre de skriftligt er accepteret af CemeCon Scandinavia.

1.Opgaveindhold

1.1.Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser angives i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt.
1.2.Tidsplaner, prisoverslag mv. er angivet som et skøn, medmindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt CemeCon Scandinavia forudser væsentlige pris¬mæssige eller tidsmæssige overskridelser af aftalen eller væsentlige hindringer for opgavens udførelse orienteres rekvirenten, hvorefter denne er berettiget til at ændre eller standse arbejdet, jf. pkt. 5.1.
1.3.CemeCon Scandinavia er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uafhængigt af, om de af rekvirenten forventede resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne, at CemeCon Scandinavias vederlag er betinget af, at konkrete, specificerede resultater opnås.
1.4.CemeCon Scandinavia er berettiget til at lade opgaver udføre ved tredjemand.

2.Diskretionspligt

CemeCon Scandinavia udviser sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger og af indgåede aftaler. Ønsker rekvirenten egentlig hemmeligholdelse, fx af knowhow hos rekvirenten, som CemeCon Scandinavia bliver gjort bekendt med under en opgaves løsning, skal der indgås særlig, skriftlig aftale herom.

3.Rettigheder vedrørende opgavens resultater

Knowhow og andre immaterielle rettigheder, som CemeCon Scandinavia udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løs¬ning tilhører CemeCon Scandinavia, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvi¬renten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang.

4.Honorar og betalingsbetingelser

4.1.Rekvirerede opgaver udføres typisk som fastprisopgaver i overensstemmelse med afgivet tilbud.
4.2.Ved overskridelse af betalingstiden for CemeCon Scandinavias tilgodehavender beregnes rente med 1½ % pr. påbegyndt måned.

5.Ændrings- og afbestillingsret

5.1.Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, jf. pkt. 1.2, skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere CemeCon Scandinavia de udgifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som CemeCon Scandinavia uanset afbestillingen eller udskydel¬sen allerede har påtaget sig at afholde, såsom udgifter til tredjemand.
5.2.Ændring af en opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med CemeCon Scandinavias skriftlige samtykke.

6.Ansvarsregulering

6.1.CemeCon Scandinavia er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, som følger af punkterne 6.2-6.8 og 7.1-3. I intet til¬fælde er CemeCon Scandinavia ansvarlig for tabsforvoldende forhold eller begiven¬heder, som ikke skyldes CemeCon Scandinavias fejl eller forsømmelser.
6.2.Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, jf. afsnit 5, er CemeCon Scandinavia uden ethvert ansvar for eventuelle mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde.
6.3.CemeCon Scandinavia er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af CemeCon Scandinavias rådgivninger eller ydelser, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den stillede opgave eller det beskrevne formål.
​6.4.CemeCon Scandinavia er kun ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten, såfremt CemeCon Scandinavia særskilt har påtaget sig skriftlig indeståelse for opgavens færdiggørelse til et bestemt tids¬punkt.6.5.CemeCon Scandinavia er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand, medmindre tredjemand er antaget af CemeCon Scandinavia uden at være bragt i forslag af eller er godkendt af rekvirenten.​
​6.6.Er en eller flere andre udover CemeCon Scandinavia ansvarlige over for rekviren-ten, hæfter CemeCon Scandinavia kun for så stor en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af CemeCon Scandinavia.
6.7.Har CemeCon Scandinavia påtaget sig på rekvirentens vegne at føre tilsyn med, at ydelser, fra tredjemand til rekvirenten er kontraktmæssige, er CemeCon Scandinavia kun ansvarlig for det tab, rekvirenten måtte lide ved, at CemeCon Scandinavia ikke rettidigt har påtalt, at en ydelse ikke er kontraktmæssig. CemeCon Scandinavias ansvar er således subsidiært i forhold til det ansvar, der af rekvi-renten kan gøres gældende mod den pågældende tredjemand, og CemeCon Scandinavias ansvar er i øvrigt undergivet de øvrige begrænsninger i dette afsnit 6.
6.8.Har CemeCon Scandinavia modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er CemeCon Scandinavia alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Endvidere er CemeCon Scandinavias ansvar i et sådant tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at CemeCon Scandinavia har udvist grov uagt-somhed, og CemeCon Scandinavias ansvar kan i intet tilfælde overstige materiale-værdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring på CemeCon Scandinavia kun ske indtil 6 måneder efter opgavens afslutning.

7.Produktansvar

7.1.CemeCon Scandinavia er ansvarlig for direkte skader forårsaget af fejl i de leverede produkter eller ydelser, i overensstemmelse med gældende lovgivning om produktansvar. Det er dog udtrykkeligt fastsat, at CemeCon Scandinavia ikke hæfter for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tabt indtjening eller andre former for konsekvenstab. CemeCon Scandinavias samlede ansvar for person- og tingsskade i forbindelse med ethvert enkelt krav må ikke overstige 1.000.000 kr.
7.2.Såfremt CemeCon Scandinavia pålægges ansvar over for tredjepart for skader forårsaget af produkter eller ydelser leveret af CemeCon Scandinavia, skal rekvirenten holde CemeCon Scandinavia skadesløs for ethvert krav, som overstiger det ansvar, der direkte kan tilskrives CemeCon Scandinavia i henhold til disse vilkår. Rekvirenten har ret til at overtage forsvaret i en sådan sag efter aftale med CemeCon Scandinavia.
7.3.CemeCon Scandinavia er kun ansvarlig for skader, der er skriftligt anmeldt indenfor 5 år fra leveringsdatoen af den relevante ydelse eller produkt. CemeCon Scandinavia hæfter ikke for skader, som skyldes omstændigheder, der med den på tidspunktet for opgavens udførelse tilgængelige viden og teknologi ikke kunne have været forudset. Rekvirenten skal indgive skriftlig reklamation så snart vedkommende bliver, eller burde være blevet, opmærksom på et muligt ansvar for CemeCon Scandinavia.

8.Tvister

Enhver tvist mellem CemeCon Scandinavia og rekvirenten afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.

December 2023

Få et tilbud eller tal direkte med en ekspert

Benyt vores bestillingsseddel, hvor du kan uddybe din opgave. Se eventuelt vores information vedrørende din bestilling her.

Klik her, hvis du ønsker at tale med en af vores dygtige medarbejdere.

CemeCon Scandinavia A/S

Navervej 28, ​DK-8382 Hinnerup
​Klik for rutevejledning

CVR-NR: 32293395

Kontakt

Telefon: +45 70 22 11 61

​E-mail: info@cemecon.dk

Foreløbige lukkedage 2023:

6/4-10/4

1/5

5/5

18/5-19/5

29/5

5/6

23/12-29/12

Opdateres løbende

Tilmeld dig vores danske nyhedsbrev​

Læs vores seneste nyhedsbrev her​