Warunki realizacji zleceń​

​Almindelige vilkår for rekvirerede opgaver


Generelt

Vilkårene er gældende mellem CemeCon Scandinavia A/S (CC scan) og en kunde (rekvirenten) for alle opgaver udført af CC.

Modstående eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre de skriftligt er accepteret af CC Scan.

 1. Opgaveindhold
  1. Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser angives i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt.
  2. Tidsplaner, prisoverslag mv. er angivet som et skøn, medmindre andet skriftligt er aftalt. Såfremt CC Scan forudser væsentlige pris­mæssige eller tidsmæssige overskridelser af aftalen eller væsentlige hindringer for opgavens udførelse orienteres rekvirenten, hvorefter denne er berettiget til at ændre eller standse arbejdet, jf. pkt. 5.1.
  3. CC Scan er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uafhængigt af, om de af rekvirenten forventede resultater opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem parterne, at CC Scans vederlag er betinget af, at konkrete, specificerede resultater opnås.
  4. CC Scan er berettiget til at lade opgaver udføre ved tredjemand.
 2. Diskretionspligt
  1. CC Scan udviser sædvanlig diskretion med hensyn til omtale af opgaveløsninger og af indgåede aftaler. Ønsker rekvirenten egentlig hemmeligholdelse, fx af knowhow hos rekvirenten, som CC Scan bliver gjort bekendt med under en opgaves løsning, skal der indgås særlig, skriftlig aftale herom.
 3. Rettigheder vedrørende opgavens resultater
  1. Knowhow og andre immaterielle rettigheder, som CC Scan udvikler eller konstaterer i forbindelse med opgavens løs­ning tilhører CC Scan, medmindre andet er skriftligt aftalt. Af rekvi­renten kan sådanne rettigheder udnyttes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt aftalte eller klart forudsatte omfang.
 4. Honorar og betalingsbetingelser
  1. Rekvirerede opgaver udføres typisk som fastprisopgaver i overensstemmelse med afgivet tilbud.
  2. Ved overskridelse af betalingstiden for CC Scans tilgodehavender beregnes rente med 1½ % pr. påbegyndt måned.
 5. Ændrings- og afbestillingsret
  1. Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, jf. pkt. 1.2, skal allerede udført arbejde betales efter regning, ligesom rekvirenten skal refundere CC Scan de udgifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som CC Scan uanset afbestillingen eller udskydel­sen allerede har påtaget sig at afholde, såsom udgifter til tredjemand.
  2. Ændring af en opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med CC Scans skriftlige samtykke.
 1. Ansvarsregulering
  1. CC Scan er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, som følger af punkterne 6.2-6.11. I intet til­fælde er CC Scan ansvarlig for tabsforvoldende forhold eller begiven­heder, som ikke skyldes CC Scans fejl eller forsømmelser.
  2. Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, jf. afsnit 5, er CC Scan uden ethvert ansvar for eventuelle mangler eller fejl ved det allerede udførte arbejde.
  3. CC Scan er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i forbindelse med anvendelse af en af CC Scan afgivet rådgivning eller ydelse, hvis anvendelsen ligger uden for rammerne af den stillede opgave eller det beskrevne formål.
  4. CC Scan er kun ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med udførelse af opgaver for rekvirenten, såfremt CC Scan særskilt har påtaget sig skriftlig indeståelse for opgavens færdiggørelse til et bestemt tids­punkt.
  5. CC Scan er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold udvist af tredjemand, medmindre tredjemand er antaget af CC Scan uden at være bragt i forslag af eller er godkendt af rekvirenten.
  6. Er en eller flere andre udover CC Scan ansvarlige over for rekviren­ten, hæfter CC Scan kun for så stor en del af rekvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af CC Scan.
  7. Har CC Scan påtaget sig på rekvirentens vegne at føre tilsyn med, at ydelser, fra tredjemand til rekvirenten er kontraktmæssige, er CC Scan kun ansvarlig for det tab, rekvirenten måtte lide ved, at CC Scan ikke rettidigt har påtalt, at en ydelse ikke er kontraktmæssig. CC Scans ansvar er således subsidiært i forhold til det ansvar, der af rekvi­renten kan gøres gældende mod den pågældende tredjemand, og CC Scans ansvar er i øvrigt undergivet de øvrige begrænsninger i dette afsnit 6.
  8. Har CC Scan modtaget prøver eller materiel fra rekvirenten, er CC scan alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvirenten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleveres. Endvidere er CC Scan ansvar i et sådant tilfælde betinget af, at det dokumenteres, at CC Scan har udvist grov uagt­somhed, og CC Scans ansvar kan i intet tilfælde overstige materiale­værdien af den modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring på CC Scan kun ske indtil 6 måneder efter opgavens afslutning.
  9. CC Scan kan maksimalt gøres ansvarlig for rekvirentens direkte tab. CC Scan er således ikke ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab. I intet tilfælde kan CC Scan samlede ansvar for person-, tings- og formueskade overskride 1.000.000 kr. pr. skade.
  10. Hvis CC Scan af tredjemand bliver gjort ansvarlig for person-, tings- og formueskade, som er forvoldt af CC Scans arbejde, herunder for produktansvar, er rekvirenten forpligtet til at skadesløsholde CC Scan for ethvert ansvar, som ligger udover, hvad rekvirenten måtte kunne gøre gældende mod CC Scan efter reglerne i dette afsnit 6. CC Scan kan kræve, at rekvirenten overtager førelsen af en sådan sag på CC Scans vegne.
  11. CC Scan kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden 5 år efter CC Scan levering af den ydelse, på hvilken ansvar begrundes. CC Scan ansvar er i øvrigt betinget af, af rekvirenten reklamerer skriftligt straks, når rekvirenten er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatnings­ansvar for CC Scan. Uanset nævnte 5 års frist er CC Scan uden ansvar for skader, som det med den viden og teknik, som forelå på tidspunktet for opgavens udførelse, ikke var muligt at forudse.
 2. Tvister
  1. Enhver tvist mellem CC Scan og rekvirenten afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting.
November 2004

CemeCon Scandinavia A/S

                                          Navervej 28 - 8382 Hinnerup - Dania

E-mail: info@cemecon.dk

Tel: +45 70 22 11 61

Reg. no: 32293395